Absentie

AHA-WEBaeAvondhavo Aruba biedt onderwijs aan voor volwassenen. Dit houdt in dat de Avondhavo van haar leerlingen verlangt dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen en dragen. We vragen van de leerling een positieve en correcte houding ten opzichte van de studie en omgangsvormen. Respect voor elkaar, niet storend gedrag en inzet voor de studie zijn daarbij de sleutelwoorden. Naast omgangsregels zijn er ook regels voor absentie. Deze zijn zowel van toepassing op de lessen als op de toetsen.

ABSENTIEREGELS
1 Het kan voorkomen dat een leerling een les of lessen op een avond gemist heeft door ziekte, bijzondere omstandigheid of overwerk. In dat geval overhandigt de leerling een doktersbrief c.q. brief van de werkgever aan de directie. Dit moet binnen drie dagen gebeuren. Een verklaring of brief wordt na bovengenoemde termijn niet meer geaccepteerd.
2 Indien een leerling meer dan twee weken achter elkaar verzuimt zonder de directie op de hoogte te stellen, kan de leerling door de directie worden uitgeschreven als er geen geldige reden voor dit verzuim bestaat.
3 Indien een leerling niet aanwezig kan zijn voor een toets of toetsen, moet deze de directie hiervan dezelfde dag op de hoogte brengen. Dit kan via de telefoonnummers: locatie Oranjestad: 583-8720 en locatie San Nicolas: 584-9228.
4 Een leerling die een CP niet maakt wegens ziekte, overwerk of bijzondere omstandigheid, meldt dit direct (zie regel 3). Minimaal 3 dagen vóór de vastgestelde inhaaldatum van het verzuimde CP moet er bij de directie een doktersverklaring of een brief van de werkgever worden ingeleverd of ge-e-maild. Voldoet de leerling ook aan regel 6 hieronder, dan mag hij op de vastgestelde inhaaldatum het CP inhalen. Indien de leerling niet voldoet aan deze drie voorwaarden wordt hem voor het gemiste CP het cijfer 1 toegekend. Het inhaal-CP vindt plaats een dag na de CP-periode. Dit is meestal op vrijdag(avond).
5 Een leerling kan pas deelnemen aan een CP van een vak indien hij tenminste 75% van de lessen heeft gevolgd van die CP-periode. Dat betekent dat hij per CP-periode maximaal 2 (twee) dagen per vak mag missen. Uitsluiting van deelname aan een CP houdt in dat het cijfer 1 (één) voor dat CP wordt toegekend.
6 Een leerling die minder dan 75% van de lessen heeft gevolgd en wegens omstandigheden toch mag deelnemen aan het CP (door het inleveren van dokters- of werkgeversbriefjes), komt niet in aanmerking voor inhalen. Doet hij dus niet mee aan het CP zoals vastgelegd in het rooster, dan wordt voor dat CP het cijfer 1 (één) toegekend.
7 Een leerling die niet komt opdagen voor een inhaal-CP heeft geen recht op een inhaal (dus geen inhaal op inhaal).
8 Een leerling die een toets heeft gemist, moet deze toets de eerstvolgende keer dat hij bij dit vak aanwezig is inhalen. Om in aanmerking te komen voor het inhalen van de toets moet een doktersbrief of een werkgeversverklaring worden ingeleverd of ge-e-maild bij de directie binnen 3 dagen. Gebeurt dit niet, dan wordt in principe voor deze toets het cijfer 1 (één) toegekend.
9 Een examenkandidaat die voor een SE-periode minder dan 75% van de lessen van een bepaald vak heeft gevolgd, heeft geen recht op inhalen of herkansing. Dat betekent dat hij per SE-periode maximaal 2 (twee) dagen per vak mag  missen. Doet hij niet mee aan het SE zoals vastgesteld in het rooster, dan wordt voor dat schoolonderzoek het cijfer 1 (één) toegekend. Een examenkandidaat die een SE mist, wegens ziekte, overwerk of bijzondere omstandigheid, meldt dit direct bij de directie (zie regel 3). Zie ook de aanvullende regels hieromtrent in het “Reglement schoolexamens.”

Meer informatie over absentie tijdens SE’s staat in het schoolexamenregelement.

Mag u een gemist CP inhalen?

Ja, mits u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Er is een geldige reden: ziekte, overwerk, bijzondere omstandigheid.
  • U hebt binnen 3 dagen na de datum van het CP een doktersbrief, een werkgeversverklaring of een bewijs bijzondere omstandigheid bij de directie ingeleverd of ge-e-maild via het studentenemail student@avondhavoaruba.org).
  • U hebt niet meer dan 25% van de lessen gemist.
  • U haalt het CP in op de vastgestelde inhaaldatum.

LET OP:
De absentieregels kunnen in verband met de COVID-19 maatregelen afwijken.