Absentie

Avondhavo Aruba biedt onderwijs aan voor volwassenen. Dit houdt in dat de Avondhavo van haar leerlingen verlangt dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen en dragen. We vragen van de leerling een positieve en correcte houding ten opzichte van de studie en omgangsvormen. Respect voor elkaar, niet storend gedrag en inzet voor de studie zijn daarbij de sleutelwoorden. Naast omgangsregels zijn er ook regels voor absentie. Deze zijn zowel van toepassing op de lessen als op de toetsen.

Klas 1 en 2
Absentiebrief
Het kan voorkomen dat u lessen gemist hebt door ziekte, bijzondere omstandigheid of overwerk. In dat geval overhandigt u een dokstersbrief c.q. brief van de werkgever aan de directie. Dit moet gebeuren binnen drie dagen nadat u weer op school bent. Een verklaring wordt na bovengenoemde termijn niet meer geaccepteerd. Het inleveren van de brief is belangrijk vanwege de 75% regeling (zie hieronder).

Ongeldige absentie
Als u meer dan twee weken achter elkaar verzuimt zonder de directie daarvan op de hoogte te brengen, kunt u uitgeschreven worden als er geen geldige reden voor het verzuim bestaat.

Afwezigheid tijdens klassentoets
Als u in een les een overhoring/toets mist, moet u dit werk de eerstvolgende les daarop inhalen. Voldoet u hier niet aan, dan heeft de docent het recht om het niet gemaakte werk een 1.0 toe te kennen.

75% regeling CP
U kunt pas deelnemen aan een CP van een vak, als u tenminste 75% van de lessen in dat vak gevolgd hebt. Dit houdt in dat u maximaal 2 lesdagen per vak mag missen. Uitsluiting van deelname aan een CP betekent, dat aan dat CP het cijfer 1.0 toegekend wordt.

Afwezigheid tijdens CP
Als u een CP niet maakt wegens ziekte, overwerk of bijzondere omstandigheid, meldt u dit direct bij de directie. Minimaal 1 dag vóór de vastgestelde inhaaldatum van het verzuimde CP moet er bij de directie een doktersverklaring of brief van de werkgever worden ingeleverd. Voldoet u aan de 75%-regeling, dan mag u op de vastgestelde inhaaldatum het CP inhalen.  Indien u niet voldoet aan deze drie voorwaarden wordt voor het gemiste CP het cijfer 1 toegekend.

Mag u een gemist CP inhalen? Ja, mits u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Er een geldige reden is: ziekte, overwerk, bijzondere omstandigheid;
  • Minimaal 1 dag vóór de vastgestelde inhaaldatum een doktersbrief, werkgeversverklaring of bewijs bijzondere omstandigheid bij directie ingeleverd is;
  • Niet minder dan 75% van de lessen gemist is.

Klas 3
Als u examenkandidaat bent, geldt de 75% regeling niet voor uitsluiting van het reguliere SE, maar voor het recht op inhaal en herkansing van het SE.

75% regeling SE

  • Als u in een SE-periode minder dan 75% van de lessen gevolgd hebt, mag u het SE toch maken.
  • Als u in een SE-periode minder dan 75% van de lessen gevolgd hebt, vervalt het recht op inhaal en herkansing. Mist u het SE zoals vastgesteld in het SE-rooster, dan wordt in dit geval voor het SE het cijfer 1,0 toegekend.

Afwezigheid tijdens SE
Als u een SE mist vanwege ziekte moet er binnen drie dagen een doktersverklaring met vermelding “geen examen/SE” aan de directie overhandigd worden. Ook hebt u de directie vóór het SE op de hoogte gebracht van uw afwezigheid.