Veilige leeromgeving

AHA-Omgangsvormen

Avondhavo Aruba biedt onderwijs aan voor volwassenen. Dit houdt in dat de Avondhavo van haar leerlingen verlangt dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen en dragen. We vragen van de leerling een positieve en correcte houding ten opzichte van de studie en omgangsvormen. Respect voor elkaar, niet storend gedrag en inzet voor de studie zijn daarbij de sleutelwoorden.

We vinden dus  een veilige leeromgeving belangrijk voor onze leerlingen en personeel. Tegen gedrag dat daar afbreuk aandoet, zal de Avondhavo adequaat optreden. Te denken valt aan diefstal, pesten, drugs- en alcoholgebruik, agressief en ander gevaarzettend gedrag.

De Avondhavo heeft om een veilige leeromgeving te garanderen omgangsregels opgesteld.

OMGANGSREGELS
1 Een leerling moet de lessen regelmatig bijwonen.
2 Een leerling moet op tijd voor de lessen aanwezig zijn. Indien een leerling te laat is, moet hij een telaatbriefje bij de directie halen om toegelaten te worden tot de les. Indien een leerling meer dan 30 minuten te laat komt, zal de directie in principe besluiten geen telaatbriefje te schrijven. In dat geval mag de leerling wel de les volgen, maar zal hij als absent genoteerd worden.
3 Indien een leerling van de docent toestemming krijgt om de les even te verlaten en deze leerling verzuimt daardoor meer dan 10 minuten, kan de docent deze leerling als absent noteren.
4 Een leerling die te laat komt bij een toets mag de tijd die hij te laat is, niet inhalen. Een leerling die meer dan 30 minuten na aanvang van een toets te laat komt, meldt zich bij de directie. Er wordt dan bekeken of deelname aan de toets nog mogelijk is.
5 Een leerling moet ervoor zorgen in het bezit te zijn van het benodigde lesmateriaal. Dit lesmateriaal moet hij in de lessen bij zich hebben. Indien een leerling herhaaldelijk niet in bezit is van de nodige lesmateriaal,  kan  de vakdocent deze leerling van  les verwijderen.
6 Een leerling moet het opgegeven huiswerk naar behoren maken.
7 Een leerling heeft zelf de verantwoordelijkheid te informeren bij medestudenten wat behandeld is tijdens een gemiste les. Dit geldt ook voor het huiswerk dat voor de volgende keer moet worden voorbereid of voor de stof van een toets.
8 Spieken, aanleiding geven tot spieken of andere onregelmatigheden tijdens een toets wordt als fraude beschouwd. Aan de betreffende toets zal in principe het cijfer 1 (één) worden toegekend.
9 Onbehoorlijk gedrag kan een reden zijn om een leerling te schorsen of te verwijderen van school.
10 Een leerling die de school bezoekt onder invloed van alcohol en/of drugs, wordt onmiddellijk geschorst.
11 Dit kan ook een reden zijn voor verwijdering van school.
12 Instructies van de docenten of de directie moeten door de leerlingen zo stipt mogelijk opgevolgd worden. In alle aangelegenheden waarin de schoolregels niet voorzien, beslist de directeur.
13 Mobiele telefoon en andere electronische apparatuur worden alleen in de lessen toegestaan indien deze ten behoeve van de lessen worden gebruikt.

 

LET OP:
Zolang de
covid—19 crisis voort duurt, gelden er extra covid—19 omgangsregels. Deze zullen apart vertrekt  worden.