Overgangsnormen

Klas 1 en 2

Cijfers
Een rapportcijfer van ieder trimester is een tot op één decimaal afgerond cijfer. Indien het tweede decimaal een 5 of hoger is, wordt dit naar boven afgerond (6.45 is 6.5) en als het tweede decimaal lager is dan 5, wordt dit naar beneden afgerond (6.43 is 6.4).

Een eindcijfer is een geheel getal. Hierbij geldt de normale afronding. Cijfers met 0.5 of hoger worden naar boven afgerond (5.5 is 6) en cijfers lager dan 0.5 worden naar beneden afgerond (5.48 is 5).

Gewicht rapporten
De beoordeling tot bevordering is gebaseerd op de eindcijfers van de vakken. Hierbij geldt dat het eindcijfer voor een vak het gemiddelde is van de trimestercijfers van dat vak. Hieronder staat het gewicht van de trimestercijfers van de vakken. Dit gewicht wordt door de secties vastgesteld vóór 1 oktober van elk schooljaar.

Voor schooljaar 2016–2017 geldt:

Vak Gewicht trimestercijfers
Nederlands 1 : 1 : 1
Engels 1 : 2 : 2
Spaans 1 : 1 : 2
Papiamento 1 : 1 : 1
Wiskunde A 1 : 2 : 2
Scheikunde 1 : 2 : 2
Biologie 1 : 1 : 1
Management & Organisatie 1 : 1 : 1
Economie 1 : 1 : 1
Geschiedenis 1 : 1 : 1
Aardrijkskunde 1 : 1 : 1
Informatica 1 : 1 : 1

Beoordeling overgangsrapport

A. Bevorderingsnormen
De beoordeling van het overgangsrapport van de leerlingen van AHA-1 (klas 1) en AHA-2 (klas 2) is gebaseerd op de eindcijfers en gebeurt op grond van onderstaande normen.

 1. Bevorderd: alle leerlingen met op het overgangsrapport
  a. een voldoende voor alle examenvakken;
  b. één vijf en de overige examenvakken voldoende;
  c. twee vijven, waarvan maximaal één vijf in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, de overige examenvakken voldoende en ten minste twee overpunten*.
  d. één vier, niet in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, de overige examenvakken voldoende en ten minste twee overpunten.
 2. Niet bevorderd: In alle andere gevallen.

Vakken = Kernvakken en examenvakken
Kernvakken = Nederlands, Engels, wiskunde
Examenvakken = Papiamento, Spaans, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, Management&Organisatie, natuurkunde, biologie, scheikunde, informatica.
Overpunt = Een heel punt hoger dan een zes (6) op het eindrapport.
Een zeven (7) is dus één overpunt.
Tekort = Een heel punt lager dan een zes (6) op het eindrapport.
Een vijf (5) is dus één tekort.

Schema bevorderingsnormen 2016-2017

Kernvakken Examenvakken Overpunt
bevorderd 0 tekort 0 tekort
bevorderd 1 tekort 0 tekort
bevorderd 0 tekort 1 tekort
bevorderd 1 tekort 1 tekort + 2
 bevorderd 0 tekort 2 tekorten + 2
niet bevorderd in alle andere gevallen

Aanvullende eisen Klas 2

Vak I&S
In klas 2 moet de leerling het vak I&S volgen. Hierbij geldt:

 • Het vak I&S telt niet mee bij de bevorderingsnormen;
 • De leerling moet dit vak afronden in klas 2 en minimaal een 4 behalen. Is aan beide criteria niet voldaan, dan kan er geen bevordering plaatsvinden.

Vak Rekenen
In klas 2 moet de leerling het vak Rekenen volgen. Hierbij geldt:

 • Het vak Rekenen telt niet mee bij de bevorderingsnormen;
 • De leerling moet in maart 2017 de rekentoets afnemen. Zonder deze afname -ongeacht het resultaat- kan er geen bevordering plaatsvinden.

B. Principebesluiten bevordering

 1. Een leerling met een extra vak* in zijn pakket wordt bij de bevordering beoordeeld volgens het aantal vakken dat voorgeschreven is voor zijn leerjaar.
  (*extra vak = een vak bovenop de voorgeschreven 6 vakken uit een profiel.)
 2. Leerlingen die geen volledig rapport hebben, kunnen niet zonder meer bevorderd worden.
 3. Tweemaal doubleren in hetzelfde leerjaar of doubleren in twee opeenvolgende leerjaren is toegestaan. Hierbij geldt bepaling 4 en 5.
 4. Een leerling uit een niet-examenklas die niet bevorderd is, komt in aanmerking voor een vrijstelling van dat vak in een volgend schooljaar indien het eindcijfer van dat vak ten minste een afgeronde 7 is. De verleende vrijstelling is één schooljaar geldig.
 5. Een leerling komt pas in aanmerking voor een vrijstelling als hij tot het eind van het schooljaar alle vakken heeft gevolgd en alle toetsen daarvan heeft gemaakt.
 6. Een leerling die Landsexamen doet in een vak mag geen lessen volgen in dat vak op de AHA.
 7. In alle gevallen waarin bovenstaande bepalingen niet voorzien, beslist de directeur.