Rekenen

rekenen-1617

Vanaf het schooljaar 2016-2017 is de rekentoets een verplicht onderdeel voor klas 2 en klas 3. De reden daarvoor is dat het rekenniveau van leerlingen vroeger te laag was. Dat zorgde voor problemen in de vervolgopleiding, op het werk en in het dagelijks leven. Daarom wordt er op school extra aandacht besteed aan rekenen en wordt getoetst of u goed genoeg rekent. Het helpt ook bij andere vakken als economie en M&O.

Binnen het vak WiA zal in klas 1 aandacht geschonken worden aan rekenvaardigheid. Verder zal Rekenen als een apart vak met 1 lesuur in het lessenprogramma van klas 2 opgenomen worden.

Alle leerlingen in het voorexamenjaar en examenjaar maken de online rekentoets. Voor de havo telt het resultaat niet mee voor het behalen van een diploma. Aangezien de rekentoets geen onderdeel van het examen is, wordt het cijfer van de rekentoets niet op de cijferlijst vermeld, maar wordt er een verklaring afgegeven.

U krijgt in totaal vier (4) kansen om de rekentoets naar behoren te maken: een (1) kans in leerjaar 2 en drie (3) in leerjaar 3.